برنامه‌ریزی برای انتقال روزانه 830 میلیون متر مکعب گاز به شبکه سراسری

برنامه‌ریزی برای انتقال روزانه 830 میلیون متر مکعب گاز به شبکه سراسری
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران گفت: امسال با سرویس یک‌هزار کیلومتر خطوط انتقال فشار قوی، انتقال روزانه 830 میلیون مترمکعب گاز برنامه‌ریزی شده که به دنبال اجرای آن تلاش مضاعف‌تری خواهیم کرد.

برنامه‌ریزی برای انتقال روزانه 830 میلیون متر مکعب گاز به شبکه سراسری

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران گفت: امسال با سرویس یک‌هزار کیلومتر خطوط انتقال فشار قوی، انتقال روزانه 830 میلیون مترمکعب گاز برنامه‌ریزی شده که به دنبال اجرای آن تلاش مضاعف‌تری خواهیم کرد.
برنامه‌ریزی برای انتقال روزانه 830 میلیون متر مکعب گاز به شبکه سراسری

View more posts from this author