برنامه‌ریزی برای تولید 110 میلیون تن فولاد در کشور

برنامه‌ریزی برای تولید 110 میلیون تن فولاد در کشور
وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: برنامه‌ریزی برای تولید 110 تن فولاد در کشور شروع شده است و این مجموعه بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

برنامه‌ریزی برای تولید 110 میلیون تن فولاد در کشور

وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: برنامه‌ریزی برای تولید 110 تن فولاد در کشور شروع شده است و این مجموعه بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
برنامه‌ریزی برای تولید 110 میلیون تن فولاد در کشور

View more posts from this author