برنامه‌ریزی برای حضوری موفق در مسابقات قهرمانی آسیا/ دنبال کسب ورودی در بخش دوی 3 هزار متر با مانع هستم

برنامه‌ریزی برای حضوری موفق در مسابقات قهرمانی آسیا/ دنبال کسب ورودی در بخش دوی 3 هزار متر با مانع هستم
عضو تیم ملی سه‌گانه با اشاره به اینکه مسابقات آسیایی دو و میدانی خردادماه امسال برگزار خواهد شد، گفت: در صورت کسب ورودی این مسابقات، در بخش دوی 3 هزار متر با مانع شرکت خواهم کرد.

برنامه‌ریزی برای حضوری موفق در مسابقات قهرمانی آسیا/ دنبال کسب ورودی در بخش دوی 3 هزار متر با مانع هستم

عضو تیم ملی سه‌گانه با اشاره به اینکه مسابقات آسیایی دو و میدانی خردادماه امسال برگزار خواهد شد، گفت: در صورت کسب ورودی این مسابقات، در بخش دوی 3 هزار متر با مانع شرکت خواهم کرد.
برنامه‌ریزی برای حضوری موفق در مسابقات قهرمانی آسیا/ دنبال کسب ورودی در بخش دوی 3 هزار متر با مانع هستم

View more posts from this author