برنامه‌ریزی حضور بدمینتونیست‌های ایرانی در مسابقات بین‌المللی

برنامه‌ریزی حضور بدمینتونیست‌های ایرانی در مسابقات بین‌المللی
دبیر فدراسیون بدمینتون با اشاره به اینکه امسال دو مرتبه مسابقات بین‌المللی بدمینتون در ایران برگزار شده است، گفت: امیدواریم بازیکنان ایران را به مسابقات بین‌المللی اعزام کنیم تا رنکینگ آنها افزایش پیدا کند.

برنامه‌ریزی حضور بدمینتونیست‌های ایرانی در مسابقات بین‌المللی

دبیر فدراسیون بدمینتون با اشاره به اینکه امسال دو مرتبه مسابقات بین‌المللی بدمینتون در ایران برگزار شده است، گفت: امیدواریم بازیکنان ایران را به مسابقات بین‌المللی اعزام کنیم تا رنکینگ آنها افزایش پیدا کند.
برنامه‌ریزی حضور بدمینتونیست‌های ایرانی در مسابقات بین‌المللی

View more posts from this author