برنامه‌هایی در خور شأن زنان شهیده در کشور اجرا شود

برنامه‌هایی در خور شأن زنان شهیده در کشور اجرا شود
رئیس کمیته زنان شورای هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفت: برنامه‌هایی در خور شأن زنان شهیده در کشور باید به مرحله اجرا گذاشته شود.

برنامه‌هایی در خور شأن زنان شهیده در کشور اجرا شود

رئیس کمیته زنان شورای هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفت: برنامه‌هایی در خور شأن زنان شهیده در کشور باید به مرحله اجرا گذاشته شود.
برنامه‌هایی در خور شأن زنان شهیده در کشور اجرا شود

View more posts from this author