برنامه‌های خوبی برای توسعه استان کرمانشاه داریم/ تشریح اهداف سفر به کرمانشاه

برنامه‌های خوبی برای توسعه استان کرمانشاه داریم/ تشریح اهداف سفر به کرمانشاه
رئیس‌ جمهور گفت: برنامه‌های خوبی برای توسعه استان کرمانشاه داریم.

برنامه‌های خوبی برای توسعه استان کرمانشاه داریم/ تشریح اهداف سفر به کرمانشاه

رئیس‌ جمهور گفت: برنامه‌های خوبی برای توسعه استان کرمانشاه داریم.
برنامه‌های خوبی برای توسعه استان کرمانشاه داریم/ تشریح اهداف سفر به کرمانشاه

View more posts from this author