برنامه‌های فرهنگی باید بومی‌سازی و مطابق با فرهنگ جامعه تدوین شود

برنامه‌های فرهنگی باید بومی‌سازی و مطابق با فرهنگ جامعه تدوین شود
فرماندار دیواندره گفت: برنامه‌های فرهنگی باید مطابق با بوم و فرهنگ منطقه و جامعه ما تدوین و اجرا شود.

برنامه‌های فرهنگی باید بومی‌سازی و مطابق با فرهنگ جامعه تدوین شود

فرماندار دیواندره گفت: برنامه‌های فرهنگی باید مطابق با بوم و فرهنگ منطقه و جامعه ما تدوین و اجرا شود.
برنامه‌های فرهنگی باید بومی‌سازی و مطابق با فرهنگ جامعه تدوین شود

عکس های داغ جدید

View more posts from this author