برنامه بانک‌ها برای اعتمادسازی و برقراری سوئیفت خارجی

برنامه بانک‌ها برای اعتمادسازی و برقراری سوئیفت خارجی
رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها گفت: برای اینکه بتوانیم سوئیفت در کشور را محقق کرده و گسترش روابط را رقم بزنیم باید ارتباط طرفین خارجی و داخلی برقرار شود و اعتمادسازی کنیم.

برنامه بانک‌ها برای اعتمادسازی و برقراری سوئیفت خارجی

رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها گفت: برای اینکه بتوانیم سوئیفت در کشور را محقق کرده و گسترش روابط را رقم بزنیم باید ارتباط طرفین خارجی و داخلی برقرار شود و اعتمادسازی کنیم.
برنامه بانک‌ها برای اعتمادسازی و برقراری سوئیفت خارجی

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author