برنامه دشمن برای نفوذ از جنگ سخت به جنگ نرم تغییر کرده است

برنامه دشمن برای نفوذ از جنگ سخت به جنگ نرم تغییر کرده است
نماینده مردم استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه برنامه دشمن برای نفود از جنگ سخت به جنگ نرم تغییر کرده است، گفت: دشمن قصد دارد از طریق نفوذ در مراکز تصمیم‌گیری و جنگ نرم شکست خود در جنگ سخت را جبران کند.

برنامه دشمن برای نفوذ از جنگ سخت به جنگ نرم تغییر کرده است

نماینده مردم استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه برنامه دشمن برای نفود از جنگ سخت به جنگ نرم تغییر کرده است، گفت: دشمن قصد دارد از طریق نفوذ در مراکز تصمیم‌گیری و جنگ نرم شکست خود در جنگ سخت را جبران کند.
برنامه دشمن برای نفوذ از جنگ سخت به جنگ نرم تغییر کرده است

مدرسه

View more posts from this author