برنده واقعی حکم فیفا تراکتورسازی است/ برگه برنده بازی با پرسپولیس در دست گل محمدی است

برنده واقعی حکم فیفا تراکتورسازی است/ برگه برنده بازی با پرسپولیس در دست گل محمدی است
کاپیتان سابق تیم تراکتورسازی تبریز گفت: برنده واقعی حکم فیفا در محرومیت تیم تراکتورسازی، خود این تیم است.

برنده واقعی حکم فیفا تراکتورسازی است/ برگه برنده بازی با پرسپولیس در دست گل محمدی است

کاپیتان سابق تیم تراکتورسازی تبریز گفت: برنده واقعی حکم فیفا در محرومیت تیم تراکتورسازی، خود این تیم است.
برنده واقعی حکم فیفا تراکتورسازی است/ برگه برنده بازی با پرسپولیس در دست گل محمدی است

View more posts from this author