بروز بیماری‌های واگیردار در مناطق زلزله‌زده تمام کشور را فرا می‌گیرد

بروز بیماری‌های واگیردار در مناطق زلزله‌زده تمام کشور را فرا می‌گیرد
معاون بهداشتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سلامت مردم مناطق زلزله‌زده را موضوعی مهم دانست و گفت: در فصل گرما، هرگونه غفلت و بروز بیماری‌های واگیردار در منطقه، دیگر مناطق استان کرمانشاه و حتی کشور را در بر می‌گیرد.

بروز بیماری‌های واگیردار در مناطق زلزله‌زده تمام کشور را فرا می‌گیرد

معاون بهداشتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سلامت مردم مناطق زلزله‌زده را موضوعی مهم دانست و گفت: در فصل گرما، هرگونه غفلت و بروز بیماری‌های واگیردار در منطقه، دیگر مناطق استان کرمانشاه و حتی کشور را در بر می‌گیرد.
بروز بیماری‌های واگیردار در مناطق زلزله‌زده تمام کشور را فرا می‌گیرد

View more posts from this author