برپایی نخستین جشنواره ملی نواحی «سورناوا» در استان ایلام/ آثار فاخر 20 هنرمند ملی دریافت شد

برپایی نخستین جشنواره ملی نواحی «سورناوا» در استان ایلام/ آثار فاخر 20 هنرمند ملی دریافت شد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام از برپایی نخستین جشنواره ملی نواحی «سورناوا» در ایلام خبر داد.

برپایی نخستین جشنواره ملی نواحی «سورناوا» در استان ایلام/ آثار فاخر 20 هنرمند ملی دریافت شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام از برپایی نخستین جشنواره ملی نواحی «سورناوا» در ایلام خبر داد.
برپایی نخستین جشنواره ملی نواحی «سورناوا» در استان ایلام/ آثار فاخر 20 هنرمند ملی دریافت شد

View more posts from this author