برپایی همایش بزرگداشت شهدای کرد فیلی عراق

برپایی همایش بزرگداشت شهدای کرد فیلی عراق
معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام از برپایی همایش گرامیداشت شهدای کرد فیلی در شهر کوت استان واسط عراق خبر داد.

برپایی همایش بزرگداشت شهدای کرد فیلی عراق

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام از برپایی همایش گرامیداشت شهدای کرد فیلی در شهر کوت استان واسط عراق خبر داد.
برپایی همایش بزرگداشت شهدای کرد فیلی عراق

View more posts from this author