برپایی 2 موکب توسط ستاد بازسازی عتبات عالیات قهستان در کاظمین

برپایی 2 موکب توسط ستاد بازسازی عتبات عالیات قهستان در کاظمین
مسؤول ستاد بازسازی عتبات عالیات قهستان گفت: همزمان با اربعین حسینی دو‌ موکب توسط ستاد بازسازی عتبات عالیات قهستان در کاظمین برپا می‌شود.

برپایی 2 موکب توسط ستاد بازسازی عتبات عالیات قهستان در کاظمین

مسؤول ستاد بازسازی عتبات عالیات قهستان گفت: همزمان با اربعین حسینی دو‌ موکب توسط ستاد بازسازی عتبات عالیات قهستان در کاظمین برپا می‌شود.
برپایی 2 موکب توسط ستاد بازسازی عتبات عالیات قهستان در کاظمین

View more posts from this author