برگزاری اولین دوره «تربیت داور قرآنی» در همدان

برگزاری اولین دوره «تربیت داور قرآنی» در همدان
رئیس امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان همدان از برگزاری اولین دوره «تربیت داور قرآنی» خبر داد و گفت: این دوره با شرکت سه استان اراک، کرمانشاه و همدان برگزار خواهد شد.

برگزاری اولین دوره «تربیت داور قرآنی» در همدان

رئیس امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان همدان از برگزاری اولین دوره «تربیت داور قرآنی» خبر داد و گفت: این دوره با شرکت سه استان اراک، کرمانشاه و همدان برگزار خواهد شد.
برگزاری اولین دوره «تربیت داور قرآنی» در همدان

View more posts from this author