برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی منشأ امید و حرکت انقلابی در جوانان می‌شود

برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی منشأ امید و حرکت انقلابی در جوانان می‌شود
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قدس با تأکید بر ضرورت برگزاری برنامه‌های فرهنگی گفت: برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی منشأ امید و حرکت انقلابی در جوانان خواهد شد.

برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی منشأ امید و حرکت انقلابی در جوانان می‌شود

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قدس با تأکید بر ضرورت برگزاری برنامه‌های فرهنگی گفت: برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی منشأ امید و حرکت انقلابی در جوانان خواهد شد.
برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی منشأ امید و حرکت انقلابی در جوانان می‌شود

موسیقی

View more posts from this author