برگزاری طرح «کارگاه گردی» صنایع دستی در استان مرکزی

برگزاری طرح «کارگاه گردی» صنایع دستی در استان مرکزی
سرپرست معاونت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی از برگزاری طرح «کارگاه گردی» صنایع دستی در استان مرکزی به منظور حمایت از تولید کنندگان صنایع دستی و بازارچه‌های فروش صنایع دستی در ایام نوروز خبر داد.

برگزاری طرح «کارگاه گردی» صنایع دستی در استان مرکزی

سرپرست معاونت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی از برگزاری طرح «کارگاه گردی» صنایع دستی در استان مرکزی به منظور حمایت از تولید کنندگان صنایع دستی و بازارچه‌های فروش صنایع دستی در ایام نوروز خبر داد.
برگزاری طرح «کارگاه گردی» صنایع دستی در استان مرکزی

تکست آهنگ

View more posts from this author