برگزاری مجدد مناقصه اجرای پروژه ترمینال جدید فرودگاه کرمان/ اتمام کار احداث پروژه باند دوم فرودگاه تا پایان سال 97

برگزاری مجدد مناقصه اجرای پروژه ترمینال جدید فرودگاه کرمان/ اتمام کار احداث پروژه باند دوم فرودگاه تا پایان سال 97
نشست مشترک رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور و مدیرعامل هواپیمایی ماهان با موضوع بررسی پروژه ترمینال جدید فرودگاه کرمان برگزار شد و مصوب شد در ابتدای فروردین 97 برگزاری مجدد مناقصه اجرای پروژه ترمینال جدید فرودگاه کرمان انجام شود.

برگزاری مجدد مناقصه اجرای پروژه ترمینال جدید فرودگاه کرمان/ اتمام کار احداث پروژه باند دوم فرودگاه تا پایان سال 97

نشست مشترک رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور و مدیرعامل هواپیمایی ماهان با موضوع بررسی پروژه ترمینال جدید فرودگاه کرمان برگزار شد و مصوب شد در ابتدای فروردین 97 برگزاری مجدد مناقصه اجرای پروژه ترمینال جدید فرودگاه کرمان انجام شود.
برگزاری مجدد مناقصه اجرای پروژه ترمینال جدید فرودگاه کرمان/ اتمام کار احداث پروژه باند دوم فرودگاه تا پایان سال 97

View more posts from this author