برگزاری نخستین کنگره بین‌المللی طب نظامی در کشور

برگزاری نخستین کنگره بین‌المللی طب نظامی در کشور
سرپرست مرکز طب نظامی وزارت دفاع از برگزاری نخستین کنگره بین‌المللی طب نظامی خبر داد و گفت: این کنگره برای نشان دادن قدرت علمی جمهوری اسلامی ایران با حضور 120 کشور دنیا در مهرماه سال آینده به مدت سه روز در تهران برگزار می‌شود.

برگزاری نخستین کنگره بین‌المللی طب نظامی در کشور

سرپرست مرکز طب نظامی وزارت دفاع از برگزاری نخستین کنگره بین‌المللی طب نظامی خبر داد و گفت: این کنگره برای نشان دادن قدرت علمی جمهوری اسلامی ایران با حضور 120 کشور دنیا در مهرماه سال آینده به مدت سه روز در تهران برگزار می‌شود.
برگزاری نخستین کنگره بین‌المللی طب نظامی در کشور

View more posts from this author