برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب دین فرصت و ظرفیت عظیمی است/ پیشرفت و جهش مشهود است

برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب دین فرصت و ظرفیت عظیمی است/ پیشرفت و جهش مشهود است
امام جمعه قم گفت: نمایشگاه بین‌المللی کتاب دین فرصت و ظرفیت بسیار عظیمی است اما با توجه به ظرفیتی که استان قم دارد، همچنان نیز امکان پیشرفت کمی و کیفی در برگزاری این نمایشگاه وجود دارد.

برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب دین فرصت و ظرفیت عظیمی است/ پیشرفت و جهش مشهود است

امام جمعه قم گفت: نمایشگاه بین‌المللی کتاب دین فرصت و ظرفیت بسیار عظیمی است اما با توجه به ظرفیتی که استان قم دارد، همچنان نیز امکان پیشرفت کمی و کیفی در برگزاری این نمایشگاه وجود دارد.
برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب دین فرصت و ظرفیت عظیمی است/ پیشرفت و جهش مشهود است

View more posts from this author