برگزاری همایش بهداشت و نگهداری آب استخرهای شنا در قزوین

برگزاری همایش بهداشت و نگهداری آب استخرهای شنا در قزوین
رئیس هیأت نجات غریق و غواصی استان قزوین از برگزاری همایشی با موضوع بهداشت و نگهداری آب استخرهای شنا در این استان خبر داد.

برگزاری همایش بهداشت و نگهداری آب استخرهای شنا در قزوین

رئیس هیأت نجات غریق و غواصی استان قزوین از برگزاری همایشی با موضوع بهداشت و نگهداری آب استخرهای شنا در این استان خبر داد.
برگزاری همایش بهداشت و نگهداری آب استخرهای شنا در قزوین

لوکس بلاگ

View more posts from this author