برگزاری کارگاه علمی آموزشی کیهان‌شناسی و ملاحظات توحیدی

برگزاری کارگاه علمی آموزشی کیهان‌شناسی و ملاحظات توحیدی
دبیر انجمن کلام اسلامی حوزه از برگزاری کارگاه علمی آموزشی کیهان‌شناسی و ملاحظات توحیدی در روز 17 اسفند امسال خبر داد.

برگزاری کارگاه علمی آموزشی کیهان‌شناسی و ملاحظات توحیدی

دبیر انجمن کلام اسلامی حوزه از برگزاری کارگاه علمی آموزشی کیهان‌شناسی و ملاحظات توحیدی در روز 17 اسفند امسال خبر داد.
برگزاری کارگاه علمی آموزشی کیهان‌شناسی و ملاحظات توحیدی

View more posts from this author