بسیج حقوقدانان باید در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی فعالیت کند

بسیج حقوقدانان باید در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی فعالیت کند
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان با اشاره به وجود آسیب‌های اجتماعی جدی در کشور گفت: بسیج حقوقدانان باید در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی فعالیت کند.

بسیج حقوقدانان باید در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی فعالیت کند

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان با اشاره به وجود آسیب‌های اجتماعی جدی در کشور گفت: بسیج حقوقدانان باید در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی فعالیت کند.
بسیج حقوقدانان باید در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی فعالیت کند

View more posts from this author