بعثت پیامبر مصادف با بیستمین سال حاکمیت خسروپرویز در ایران بود/ آغاز رسالت آشکار پیامبر با نزول نخستین آیات سوره علق

بعثت پیامبر مصادف با بیستمین سال حاکمیت خسروپرویز در ایران بود/ آغاز رسالت آشکار پیامبر با نزول نخستین آیات سوره علق
کارشناس مذهبی با اشاره به اینکه فرشته وحی در زمان تفکر و عبادت رسول خدا (ص) نازل شد، گفت: با نزول آیات اولیه سوره علق، بعثت عظمی پیامبر اعظم (ص) آغاز شده و ایشان مبعوث به رسالت آشکار شدند.

بعثت پیامبر مصادف با بیستمین سال حاکمیت خسروپرویز در ایران بود/ آغاز رسالت آشکار پیامبر با نزول نخستین آیات سوره علق

کارشناس مذهبی با اشاره به اینکه فرشته وحی در زمان تفکر و عبادت رسول خدا (ص) نازل شد، گفت: با نزول آیات اولیه سوره علق، بعثت عظمی پیامبر اعظم (ص) آغاز شده و ایشان مبعوث به رسالت آشکار شدند.
بعثت پیامبر مصادف با بیستمین سال حاکمیت خسروپرویز در ایران بود/ آغاز رسالت آشکار پیامبر با نزول نخستین آیات سوره علق

View more posts from this author