بعید می‌دانم ترامپ برجام را پاره کند چون باید هزینه آن را بپردازد/ هنوز در زمینه اقتصادی به وحدت نرسیده‌ایم

بعید می‌دانم ترامپ برجام را پاره کند چون باید هزینه آن را بپردازد/ هنوز در زمینه اقتصادی به وحدت نرسیده‌ایم
نماینده مردم شهرستان لامرد در مجلس گفت: بعید می‌دانم ترامپ برجام را پاره کند چون باید هزینه آن را بپردازد.

بعید می‌دانم ترامپ برجام را پاره کند چون باید هزینه آن را بپردازد/ هنوز در زمینه اقتصادی به وحدت نرسیده‌ایم

نماینده مردم شهرستان لامرد در مجلس گفت: بعید می‌دانم ترامپ برجام را پاره کند چون باید هزینه آن را بپردازد.
بعید می‌دانم ترامپ برجام را پاره کند چون باید هزینه آن را بپردازد/ هنوز در زمینه اقتصادی به وحدت نرسیده‌ایم

View more posts from this author