بغض رهبری در زمزمه عرفانی «کأنّی بنفسی واقفه بین یدیک»

بغض رهبری در زمزمه عرفانی «کأنّی بنفسی واقفه بین یدیک»
از عبارت «و قد اظلها حسن توکلی» به بعد، بغض آقا می‌شکند و چقدر این لحظات، نورانی و شیرین است و چقدر ثبت این لحظات، شیرین‌تر. یاد عبارتی از شهید آوینی می‌افتم؛ با این مضمون که «دوست داشتیم در بغل آقا، یک دلِ سیر، گریه کنیم.»

بغض رهبری در زمزمه عرفانی «کأنّی بنفسی واقفه بین یدیک»

از عبارت «و قد اظلها حسن توکلی» به بعد، بغض آقا می‌شکند و چقدر این لحظات، نورانی و شیرین است و چقدر ثبت این لحظات، شیرین‌تر. یاد عبارتی از شهید آوینی می‌افتم؛ با این مضمون که «دوست داشتیم در بغل آقا، یک دلِ سیر، گریه کنیم.»
بغض رهبری در زمزمه عرفانی «کأنّی بنفسی واقفه بین یدیک»

بک لینک رنک 1

موزیک سرا

View more posts from this author