بمب‌های اتم نتیجه علم بدون ایمان است / بشر با بال ایمان و علم در زندگی پرواز می‌کند

بمب‌های اتم نتیجه علم بدون ایمان است / بشر با بال ایمان و علم در زندگی پرواز می‌کند
یکی از مراجع تقلید گفت: علم ممکن است به جایی برسد که برای بشر خطرآفرین باشد؛ بمب‌های اتمی نتیجه علم بدون ایمان است.

بمب‌های اتم نتیجه علم بدون ایمان است / بشر با بال ایمان و علم در زندگی پرواز می‌کند

یکی از مراجع تقلید گفت: علم ممکن است به جایی برسد که برای بشر خطرآفرین باشد؛ بمب‌های اتمی نتیجه علم بدون ایمان است.
بمب‌های اتم نتیجه علم بدون ایمان است / بشر با بال ایمان و علم در زندگی پرواز می‌کند

View more posts from this author