بنادر کشور به شبکه ریلی متصل می‌شود

بنادر کشور به شبکه ریلی متصل می‌شود
معاون سازمان بنادر و دریانوردی گفت: برای کاهش هزینه‌ها و افزایش جابه‌جایی کالا به دنبال اتصال بنادر به خطوط ریلی کشور هستیم.

بنادر کشور به شبکه ریلی متصل می‌شود

معاون سازمان بنادر و دریانوردی گفت: برای کاهش هزینه‌ها و افزایش جابه‌جایی کالا به دنبال اتصال بنادر به خطوط ریلی کشور هستیم.
بنادر کشور به شبکه ریلی متصل می‌شود

View more posts from this author