بندرعباس میزبان رقابت‌های انتخابى تیم ملى ووشوی جوانان می‌شود

بندرعباس میزبان رقابت‌های انتخابى تیم ملى ووشوی جوانان می‌شود
پس از میزبانى رضایت‌بخش هرمزگان در سبک چاءچوان ووشو با برگزارى رقابت‌هاى قهرمانى کشور و انتخابى تیم ملى ووشو جوانان در بندرعباس موافقت شد.

بندرعباس میزبان رقابت‌های انتخابى تیم ملى ووشوی جوانان می‌شود

پس از میزبانى رضایت‌بخش هرمزگان در سبک چاءچوان ووشو با برگزارى رقابت‌هاى قهرمانى کشور و انتخابى تیم ملى ووشو جوانان در بندرعباس موافقت شد.
بندرعباس میزبان رقابت‌های انتخابى تیم ملى ووشوی جوانان می‌شود

View more posts from this author