بنیاد شهید نتوانسته اعتبار لازم جهت حق پرستاری والدین شهدا را تأمین کند

بنیاد شهید نتوانسته اعتبار لازم جهت حق پرستاری والدین شهدا را تأمین کند
نائب رئیس فراکسیون ایثارگران در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه بنیاد شهید نتوانسته اعتبار لازم جهت حق پرستاری والدین شهدا که دارای کهولت سن هستند را تأمین کند.

بنیاد شهید نتوانسته اعتبار لازم جهت حق پرستاری والدین شهدا را تأمین کند

نائب رئیس فراکسیون ایثارگران در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه بنیاد شهید نتوانسته اعتبار لازم جهت حق پرستاری والدین شهدا که دارای کهولت سن هستند را تأمین کند.
بنیاد شهید نتوانسته اعتبار لازم جهت حق پرستاری والدین شهدا را تأمین کند

View more posts from this author