بهترین راه برای پیشگیری از رواج بیماری اوتیسم

بهترین راه برای پیشگیری از رواج بیماری اوتیسم
رئیس فدراسیون آسیایی شورای جهانی روان‌درمانی گفت: برای پیشگیری از رواج این بیماری در آینده در گام نخست باید رابطه بین پدر و مادران را غنی و قوی کنیم.

بهترین راه برای پیشگیری از رواج بیماری اوتیسم

رئیس فدراسیون آسیایی شورای جهانی روان‌درمانی گفت: برای پیشگیری از رواج این بیماری در آینده در گام نخست باید رابطه بین پدر و مادران را غنی و قوی کنیم.
بهترین راه برای پیشگیری از رواج بیماری اوتیسم

View more posts from this author