بهره‌برداری از طرح‌های پارس‌جنوبی تا پایان سال/ به زودی شاهد ایجاد تمدن بزرگ صنعتی در این منطقه خواهیم بود

بهره‌برداری از طرح‌های پارس‌جنوبی تا پایان سال/ به زودی شاهد ایجاد تمدن بزرگ صنعتی در این منطقه خواهیم بود
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: تا پایان سال جاری و با اتمام طرح‌های در دست اجرا در پارس‌جنوبی، تمدن بزرگ صنعتی در این منطقه مهم انرژی شکل می‌گیرد.

بهره‌برداری از طرح‌های پارس‌جنوبی تا پایان سال/ به زودی شاهد ایجاد تمدن بزرگ صنعتی در این منطقه خواهیم بود

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: تا پایان سال جاری و با اتمام طرح‌های در دست اجرا در پارس‌جنوبی، تمدن بزرگ صنعتی در این منطقه مهم انرژی شکل می‌گیرد.
بهره‌برداری از طرح‌های پارس‌جنوبی تا پایان سال/ به زودی شاهد ایجاد تمدن بزرگ صنعتی در این منطقه خواهیم بود

View more posts from this author