بهره‌برداری از فاز اول متروی قم در سال 98

بهره‌برداری از فاز اول متروی قم در سال 98
استاندار قم گفت: فاز اول مترو از قلعه کامکار تا میدان مطهری با تأمین اعتبار و واگن‌ها در سال 98 افتتاح می‌شود.

بهره‌برداری از فاز اول متروی قم در سال 98

استاندار قم گفت: فاز اول مترو از قلعه کامکار تا میدان مطهری با تأمین اعتبار و واگن‌ها در سال 98 افتتاح می‌شود.
بهره‌برداری از فاز اول متروی قم در سال 98

View more posts from this author