بهره‌برداری از نیروگاه زباله‌سوز نوشهر در دهه فجر/ پایان چالش زباله در غرب مازندران

بهره‌برداری از نیروگاه زباله‌سوز نوشهر در دهه فجر/ پایان چالش زباله در غرب مازندران
جهش عملیات اجرایی سبب شد تا در 8 ماه گذشته عقب ماندگی‌ها جبران شود و حتی فراتر از زمان پیش‌بینی شده، این نیروگاه تکمیل و قابل بهره‌برداری است.

بهره‌برداری از نیروگاه زباله‌سوز نوشهر در دهه فجر/ پایان چالش زباله در غرب مازندران

جهش عملیات اجرایی سبب شد تا در 8 ماه گذشته عقب ماندگی‌ها جبران شود و حتی فراتر از زمان پیش‌بینی شده، این نیروگاه تکمیل و قابل بهره‌برداری است.
بهره‌برداری از نیروگاه زباله‌سوز نوشهر در دهه فجر/ پایان چالش زباله در غرب مازندران

View more posts from this author