به احدی اجازه دخالت در مسائل داخلی کشور خود را نخواهیم داد

به احدی اجازه دخالت در مسائل داخلی کشور خود را نخواهیم داد
علیرضا کریمی با حضور در دفتر خبرگزاری فارس استان البرز گفت: مسائل داخلی کشور ما به نتانیاهو و هیچ‌کس دیگری مرتبط نیست و به احدی اجازه دخالت در مسائل داخلی کشور خود را نخواهیم داد.

به احدی اجازه دخالت در مسائل داخلی کشور خود را نخواهیم داد

علیرضا کریمی با حضور در دفتر خبرگزاری فارس استان البرز گفت: مسائل داخلی کشور ما به نتانیاهو و هیچ‌کس دیگری مرتبط نیست و به احدی اجازه دخالت در مسائل داخلی کشور خود را نخواهیم داد.
به احدی اجازه دخالت در مسائل داخلی کشور خود را نخواهیم داد

View more posts from this author