به بهانه میراث فرهنگی نباید حق و حقوق شهروندان تضعیف شود

به بهانه میراث فرهنگی نباید حق و حقوق شهروندان تضعیف شود
رئیس شورای شهر اردبیل گفت:باید میراث تاریخی و فرهنگی‌ خودمان را نیز حفظ کنیم ولی اینکه به بهانه حفظ میراث تاریخی و فرهنگی جلوی پیشرفت کارها و اجرای پروژه‌ها گرفته شود، پسندیده به نظر نمی‌رسد.

به بهانه میراث فرهنگی نباید حق و حقوق شهروندان تضعیف شود

رئیس شورای شهر اردبیل گفت:باید میراث تاریخی و فرهنگی‌ خودمان را نیز حفظ کنیم ولی اینکه به بهانه حفظ میراث تاریخی و فرهنگی جلوی پیشرفت کارها و اجرای پروژه‌ها گرفته شود، پسندیده به نظر نمی‌رسد.
به بهانه میراث فرهنگی نباید حق و حقوق شهروندان تضعیف شود

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author