به رفتن از همدان فکر می‌کنم/ دریغ از یک حمایت!

به رفتن از همدان فکر می‌کنم/ دریغ از یک حمایت!
در میدان وانفسای فوتبال، هستند معدود داورانی که یک‌تنه جور فوتبال نداشته همدان را می‌کشند و با درخشش خود، کفه ترازوی فوتبال استان را سنگین‌تر می‌کنند.

به رفتن از همدان فکر می‌کنم/ دریغ از یک حمایت!

در میدان وانفسای فوتبال، هستند معدود داورانی که یک‌تنه جور فوتبال نداشته همدان را می‌کشند و با درخشش خود، کفه ترازوی فوتبال استان را سنگین‌تر می‌کنند.
به رفتن از همدان فکر می‌کنم/ دریغ از یک حمایت!

هنر

View more posts from this author