به شوراها تفویض اختیار داده شود/ لزوم به رسمیت شناختن حاکمیت‌های محلی

به شوراها تفویض اختیار داده شود/ لزوم به رسمیت شناختن حاکمیت‌های محلی
نماینده شورای عالی استان‌ها در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر لزوم تفویض اختیار به شوراها، گفت: به رسمیت شناختن حاکمیت‌های محلی امری ضروری است.

به شوراها تفویض اختیار داده شود/ لزوم به رسمیت شناختن حاکمیت‌های محلی

نماینده شورای عالی استان‌ها در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر لزوم تفویض اختیار به شوراها، گفت: به رسمیت شناختن حاکمیت‌های محلی امری ضروری است.
به شوراها تفویض اختیار داده شود/ لزوم به رسمیت شناختن حاکمیت‌های محلی

View more posts from this author