بوشهر بهترین گزینه برای مراودات اقتصادی قطر با ایران است

بوشهر بهترین گزینه برای مراودات اقتصادی قطر با ایران است
رئیس سازمان بنادر و دریانوردی قطر با بیان اینکه بوشهر بهترین نقطه اتصال مراوده اقتصادی قطر با ایران است، گفت: وجود زیرساخت‌های مناسب بندری امکان انتخاب این استان را برای همکاری تجارت منطقه‌ای و حمل و نقل دریایی آسان کرده است.

بوشهر بهترین گزینه برای مراودات اقتصادی قطر با ایران است

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی قطر با بیان اینکه بوشهر بهترین نقطه اتصال مراوده اقتصادی قطر با ایران است، گفت: وجود زیرساخت‌های مناسب بندری امکان انتخاب این استان را برای همکاری تجارت منطقه‌ای و حمل و نقل دریایی آسان کرده است.
بوشهر بهترین گزینه برای مراودات اقتصادی قطر با ایران است

View more posts from this author