بیانیه بسیج اساتید گناباد در محکومیت اقدامات وقیحانه دراویش

بیانیه بسیج اساتید گناباد در محکومیت اقدامات وقیحانه دراویش
بسیج اساتید شهرستان گناباد در محکومیت اقدامات وقیحانه دراویش بیانیه‌ای صادر کرد.

بیانیه بسیج اساتید گناباد در محکومیت اقدامات وقیحانه دراویش

بسیج اساتید شهرستان گناباد در محکومیت اقدامات وقیحانه دراویش بیانیه‌ای صادر کرد.
بیانیه بسیج اساتید گناباد در محکومیت اقدامات وقیحانه دراویش

View more posts from this author