بیشترین بار ترافیکی از اتوبان‌های قم و ساوه به سمت تهران است

بیشترین بار ترافیکی از اتوبان‌های قم و ساوه به سمت تهران است
رئیس پلیس راهور غرب تهران از بار ترافیکی مسیرهای غربی منتهی به پایتخت خبر داد و گفت: بیشترین بار ترافیکی از اتوبان‌های قم و ساوه به سمت تهران است.

بیشترین بار ترافیکی از اتوبان‌های قم و ساوه به سمت تهران است

رئیس پلیس راهور غرب تهران از بار ترافیکی مسیرهای غربی منتهی به پایتخت خبر داد و گفت: بیشترین بار ترافیکی از اتوبان‌های قم و ساوه به سمت تهران است.
بیشترین بار ترافیکی از اتوبان‌های قم و ساوه به سمت تهران است

View more posts from this author