بیش از 30 سال در اجرای طرح اعاده اموال نامشروع فرصت‌سوزی شده است

بیش از 30 سال در اجرای طرح اعاده اموال نامشروع فرصت‌سوزی شده است
فعال سیاسی‌ اجتماعی گلستان با اشاره به اینکه بیش از 30 سال در اجرای طرح اعاده اموال نامشروع فرصت‌سوزی شده است گفت: افرادی که اکنون با استفاده از رانت مسؤولیتی در خانه‌های چند ده‌میلیاردی ساکن شدند اجرای این طرح را برنمی‌تابند.

بیش از 30 سال در اجرای طرح اعاده اموال نامشروع فرصت‌سوزی شده است

فعال سیاسی‌ اجتماعی گلستان با اشاره به اینکه بیش از 30 سال در اجرای طرح اعاده اموال نامشروع فرصت‌سوزی شده است گفت: افرادی که اکنون با استفاده از رانت مسؤولیتی در خانه‌های چند ده‌میلیاردی ساکن شدند اجرای این طرح را برنمی‌تابند.
بیش از 30 سال در اجرای طرح اعاده اموال نامشروع فرصت‌سوزی شده است

View more posts from this author