بیش از 364 هزار نفر از مرز مهران تردد کردند

بیش از 364 هزار نفر از مرز مهران تردد کردند
فرماندار مهران گفت: بیش از 364 هزار نفر از پانزدهم اسفند 96 تا سیزدهم فروردین‌ماه امسال از مرز مهران تردد کردند.

بیش از 364 هزار نفر از مرز مهران تردد کردند

فرماندار مهران گفت: بیش از 364 هزار نفر از پانزدهم اسفند 96 تا سیزدهم فروردین‌ماه امسال از مرز مهران تردد کردند.
بیش از 364 هزار نفر از مرز مهران تردد کردند

View more posts from this author