بی‌ارزش بودن علم بدون اخلاق و انسانیت/ضرورت به‌روز بودن معلمان در پاسخگویی به نسل جدید/ نداشتن حداقل استانداردهای آموزشی در بیشتر مراکز غیرانتفاعی

بی‌ارزش بودن علم بدون اخلاق و انسانیت/ضرورت به‌روز بودن معلمان در پاسخگویی به نسل جدید/ نداشتن حداقل استانداردهای آموزشی در بیشتر مراکز غیرانتفاعی
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس بر ضرورت به‌روز بودن معلمان در پاسخگویی به نسل جدید تأکید کرد.

بی‌ارزش بودن علم بدون اخلاق و انسانیت/ضرورت به‌روز بودن معلمان در پاسخگویی به نسل جدید/ نداشتن حداقل استانداردهای آموزشی در بیشتر مراکز غیرانتفاعی

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس بر ضرورت به‌روز بودن معلمان در پاسخگویی به نسل جدید تأکید کرد.
بی‌ارزش بودن علم بدون اخلاق و انسانیت/ضرورت به‌روز بودن معلمان در پاسخگویی به نسل جدید/ نداشتن حداقل استانداردهای آموزشی در بیشتر مراکز غیرانتفاعی

View more posts from this author