بی‌تجربگی‌ محمد بن سلمان دلیل ادعاهای بلندپروازانه‌اش است/ وحشت آمریکا از فروپاشی درونی رژیم صهیونیستی

بی‌تجربگی‌ محمد بن سلمان دلیل ادعاهای بلندپروازانه‌اش است/ وحشت آمریکا از فروپاشی درونی رژیم صهیونیستی
کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: همه گفته‌ها و ادعاهای بلندپروازانه محمد بن سلمان علیه ایران از بی‌تجربگی او نشأت می‌گیرد.

بی‌تجربگی‌ محمد بن سلمان دلیل ادعاهای بلندپروازانه‌اش است/ وحشت آمریکا از فروپاشی درونی رژیم صهیونیستی

کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: همه گفته‌ها و ادعاهای بلندپروازانه محمد بن سلمان علیه ایران از بی‌تجربگی او نشأت می‌گیرد.
بی‌تجربگی‌ محمد بن سلمان دلیل ادعاهای بلندپروازانه‌اش است/ وحشت آمریکا از فروپاشی درونی رژیم صهیونیستی

View more posts from this author