بی‌توجهی برخی مسؤولان به توصیه‌های حوزه/ سودهای حرام خانه و زندگی‌ مردم را از بین برده است

بی‌توجهی برخی مسؤولان به توصیه‌های حوزه/ سودهای حرام خانه و زندگی‌ مردم را از بین برده است
یکی از مراجع تقلید توجه به تذکرات حوزه از سوی مسؤولان را مهم دانست و گفت: متاسفانه گاهی به توصیه‌های حوزه از سوی مسؤولان بی‌توجهی می‌شود.

بی‌توجهی برخی مسؤولان به توصیه‌های حوزه/ سودهای حرام خانه و زندگی‌ مردم را از بین برده است

یکی از مراجع تقلید توجه به تذکرات حوزه از سوی مسؤولان را مهم دانست و گفت: متاسفانه گاهی به توصیه‌های حوزه از سوی مسؤولان بی‌توجهی می‌شود.
بی‌توجهی برخی مسؤولان به توصیه‌های حوزه/ سودهای حرام خانه و زندگی‌ مردم را از بین برده است

View more posts from this author