بی‌توجهی مسؤولان استانی به افتخار آفرینی تیم هندبال فردوس قابل توجیه نیست

بی‌توجهی مسؤولان استانی به افتخار آفرینی تیم هندبال فردوس قابل توجیه نیست
سخنگـوی شـورای اسلامـی خراسان جنوبی گفت: بی‌مهری مسؤولان استانـی به افتـخار آفـرینـی ورزشکاران هندبال فردوس قابل توجیه نیست.

بی‌توجهی مسؤولان استانی به افتخار آفرینی تیم هندبال فردوس قابل توجیه نیست

سخنگـوی شـورای اسلامـی خراسان جنوبی گفت: بی‌مهری مسؤولان استانـی به افتـخار آفـرینـی ورزشکاران هندبال فردوس قابل توجیه نیست.
بی‌توجهی مسؤولان استانی به افتخار آفرینی تیم هندبال فردوس قابل توجیه نیست

تلگرام

View more posts from this author