تأثیر نحوه ارتباط همسران در تحکیم بنیان خانواده

تأثیر نحوه ارتباط همسران در تحکیم بنیان خانواده
کارشناس و مشاور امور خانواده گفت: ارتباط دوسویه بین زنان و مردان وجود دارد به طوری که زنان باید مردشناس و مردان، زن‌شناس خوبی باشند تا مشکلات و آسیب‌های خانواده‌ها از بین برود.

تأثیر نحوه ارتباط همسران در تحکیم بنیان خانواده

کارشناس و مشاور امور خانواده گفت: ارتباط دوسویه بین زنان و مردان وجود دارد به طوری که زنان باید مردشناس و مردان، زن‌شناس خوبی باشند تا مشکلات و آسیب‌های خانواده‌ها از بین برود.
تأثیر نحوه ارتباط همسران در تحکیم بنیان خانواده

View more posts from this author