تأمین اجتماعی در حق همدان ظلم کرده است/ این ظلم به این زودی قابل جبران نیست

تأمین اجتماعی در حق همدان ظلم کرده است/ این ظلم به این زودی قابل جبران نیست
نماینده مردم همدان در مجلس گفت: ظلمی که سازمان تأمین اجتماعی در حق همدان روا داشته است به زودی قابل جبران نیست.

تأمین اجتماعی در حق همدان ظلم کرده است/ این ظلم به این زودی قابل جبران نیست

نماینده مردم همدان در مجلس گفت: ظلمی که سازمان تأمین اجتماعی در حق همدان روا داشته است به زودی قابل جبران نیست.
تأمین اجتماعی در حق همدان ظلم کرده است/ این ظلم به این زودی قابل جبران نیست

View more posts from this author