تاکنون قانونی برای بررسی موضوع حیف و میل بیت‌المال نداشتیم/ طرح «اعاده اموال نامشروع مسؤولان» از اموال مسلمین محافظت می‌کند

تاکنون قانونی برای بررسی موضوع حیف و میل بیت‌المال نداشتیم/ طرح «اعاده اموال نامشروع مسؤولان» از اموال مسلمین محافظت می‌کند
نماینده مردم ملایر در مجلس گفت: تاکنون قانونی برای بررسی موضوع حیف و میل بیت‌المال نداشتیم.

تاکنون قانونی برای بررسی موضوع حیف و میل بیت‌المال نداشتیم/ طرح «اعاده اموال نامشروع مسؤولان» از اموال مسلمین محافظت می‌کند

نماینده مردم ملایر در مجلس گفت: تاکنون قانونی برای بررسی موضوع حیف و میل بیت‌المال نداشتیم.
تاکنون قانونی برای بررسی موضوع حیف و میل بیت‌المال نداشتیم/ طرح «اعاده اموال نامشروع مسؤولان» از اموال مسلمین محافظت می‌کند

View more posts from this author